Privacy en Cookieverklaring

4wind.nl is een website van 4wind. 4wind is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

4wind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 4wind zelf verzamelt zo min mogelijk persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Activiteiten op de website (anoniem doordat deze niet aan een IP-adres gekoppeld worden).
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4wind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

4wind neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

4wind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die in bezit zijn gekomen middels directe correspondentie worden niet langer bewaard dan nodig voor de beantwoording.

Delen van persoonsgegevens met derden

4wind deelt uw persoonsgegevens slechts met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 4wind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens (niet gekoppeld aan een specifiek IP-adres) met Google gedeeld. Deze gegevens bestaan uit globale locatiegevens, gegevens over surfgedrag op de website, internetbrowser, apparaattype.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

4wind gebruikt functionele en analytische cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

4wind gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts plaatst Google Analytics cookies om geanonimiseerde gegevens over uw surfgedrag bij te houden. Met deze gegevens kan de website 4wind.nl worden verbeterd. Google Analytics is zo ingesteld dat dit surfgedrag niet aan uw IP-adres wordt gekoppeld.

Voor op de website geplaatste youtube videos wordt gebruikgemaakt van de url www.youtube-nocookie.com. Hiermee wordt voorkomen dat Youtube cookies plaatst voordat u daadwerkelijk van het videoplatform gebruiktmaakt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer over cookies in het algemeen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 4wind zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 4wind wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

4wind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van ssl(https)(versleuteling van gegevens) en een beveiligde database. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Voor het opstellen van deze privacy en cookieverklaring is gebruikgemaakt van veiliginternetten.nl